Prvý ročník

Deti sa na začiatku roka musia naučiť ako sa majú v počítačových miestnostiach správať a čo je zakázané a povolené robiť. Pomocou nakreslených obrázkov si osvojujú základné pravidlá správania sa v miestnosti, k počítaču k učiteľom ale i spolužiakom. Prváci sú veľmi emotívni, takže všetky zásady musia byť nakreslené alebo inak motivačne spracované. Jedným z pravidiel pre žiakov bolo požiadať o pomoc nielen učiteľa, ale i spolužiaka, ktorý má viac skúseností. Dieťa však nesmie urobiť prácu za neho tj. nesmie si vziať myšku do ruky a urobiť jednotlivé kroky, ale musí spolužiakovi jednotlivé kroky ústne podať. Na úvod žiaci spoznajú počítač a jeho časti. Vhodnou motiváciou sa naučia držať myšku v ruke klikanie a sledovanie šípky/kurzora na monitore.

Ako naučiť dieťa držať myšku
Presne tak ako sa hlásia. Ukazovák a prostredník najprv položia na ľavú a pravú stranu myšky. Palec a prstenník slúži na uchopenie a pohyb myšky. Začíname s jednoduchými omaľovánkami, kde si natrénujú klikanie a ťahanie. Vo veľkej miere sa nám osvedčilo využitie českého portálu www.alik.cz. Skúšajú počítač správne zapnúť, vypnúť, reštartovať. Dostávajú základné informácie o tom ako sa o počítač starať a ako pri ňom sedieť. Ako zatvárať, otvárať okno, minimalizovať okno. Využili sme nakreslené obrázky z Tvorivej informatiky s Baltíkom od E. Hlavatej. Jeden z motivačných prvkov môže byť i pieseň. Je úplne jedno na akú melódiu si ju zaspievate. Text piesne je vhodný na dramatizáciu.

Pieseň
Počítač môj, mám ťa rád.
Budeš dobrý kamarát.
Chytím myšku spravím klik.
Budem kresliť ako nik.
CD spustím raz, dva, tri,
kričať sa tu nepatrí.
S klávesnicou www
dám adresu na webe.

Na čo nesmieme zabudnúť
 • Naučiť deti pravidlá správania sa v učebni (nebehať po učebni, nebúchať po klávesnici, myškou, po monitore).
 • Motivovať deti k práci vhodnou motiváciou (rozprávky, hádanka, rozhovor, maňuška).
 • Neučiť deti prstoklad.
 • Dovoliť deťom voľný pohyb po učebni.
 • Poprosiť spolužiaka o pomoc a vysvetlenie.
 • Nebáť sa vyjadriť svoj názor pred spolužiakmi.
 • Na začiatku vyučovania zopakovať čo sa už naučili.
 • Základy písania do počítača učíme v grafickom editore.
 • Vštepovať deťom výrazy: dokument, pracovná plocha, počítač, monitor, klávesnica, myš.
 • Dať deťom priestor na pochvalu (ústne, do žiackej knižky), odmenu (cukrík).
 • Dať deťom možnosť odniesť si z vyučovania svoje vlastné dielo (vytlačený pracovný list, vyrobené vlastné pexeso, napísané vety).

Práca s výučbovým CD
Detské výučbové CD sú zdrojom nápadov a tvorivosti. Podnecujú u detí záujem čítať a spoznávať základy počítania. Deti využívali detské programy i na vyučovaní iných predmetov (matematika, slovenský jazyk, prvouka) s inými, niekedy menej skúsenými učiteľmi s oblasti IKT. Aby sa naučili ovládať programy a rozvíjať svoje myslenie, použili sme edukačné CD: Cirkus šaša Tomáša, Detský kútik 1 až 5, Hugo, Rozprávková matematika, Ferdo mravec. Úlohou tématického celku bolo spoznať CD, vedieť ho vybrať z obalu a spustiť. Naučili sa orientovať v schéme jednotlivých výučbových CD. Do tejto oblasti bolo zaradené i spúšťanie hudby z CD.
Hry
Hry tvoria niekoľko vyučovacích hodín informatickej výchovy. Nebojme sa ich a dovoľme žiakom sa pohrať. Nesmú to byť však hry bojové a také, ktoré vyvolávajú u detí agresivitu. Deti majú sklony napodobňovať nielen pozitívne ale i negatívne vzory. Spúšťanie hier každému dieťaťu individuálne na jeho počítači bolo fyzicky nemožné, preto sme využili program Imagine, ktorý má v ponuke niekoľko logických hier pre deti.
Základy písania
V druhom polroku žiaci spoznali takmer celú abecedu, preto sme vstúpili do tematického celku písanie. V prvom ročníku sa žiaci oboznamujú s klávesnicou – numerická, alfanumerická. So základmi písania veľkých a malých písmen (zapnutie, vypnutie klávesu CapsLock). Začínali sme v skicári, kde písmená písali a kreslia k nim písané tvary, vytvárali pexesá, buď písmenkové alebo obrázkové. Pre atraktívnosť sme prešli na program LogoMotion. V tomto programe písali slová a vety, pričom dbali na to, aby sa slová točili, blikali, boli farebné... Po zvládnutí slov a krátkych viet, ktoré boli diktované sme prešli na dlhšie vety doplnené automatickými tvarmi v programe MS Word.
Zistenie
Písanie na klávesnici bolo pre žiakov zábavné iba vtedy, pokiaľ mohli písmenám meniť farbu, veľkosť alebo bol text doplnený o jednoduchými obrázkami (automatické tvary). Najviac však zaujali efekty v programe LogoMotion (otáčanie, blikanie...). Ak dieťa prešlo do programu MS Word stalo sa písanie nezáživné. Tento program nie je vhodný pre mladší školský vek. Bolo nutné deti viac zmotivovať (píšu rozprávku, list kamarátovi, rodičom), pričom každé slovo, veta chceli mať inou farbou, veľkosťou a doplnené obrázkom.
Grafika
V tomto tématickom okruhu sa oboznámia s prostredím jednoduchého grafického editora a jeho nástrojmi. Začínajú kresliť ľubovoľný obrázok, prípadne obrázok podľa predlohy. Táto činnosť je však z hľadiska ich motoriky veľmi náročná. Na vyučovaní sme používali Skicár, ale nevyhovoval deťom z prvých ročníkov, preto sme u prvákov zvolili program Draving for Children (je možné stiahnuť na www.slunecnice.cz), ktorý ponúka vkladanie rôznych predmetov a atraktívneho pozadia z jednoduchej ponuky. V tomto programe si deti nacvičili prácu s myškou (klikanie, ťahanie, ovládanie myšky). Po dôslednom naučení a ovládaní myšky bolo možné pracovať s kopírovaním, zmenou veľkosti obrázka, definovať výber. Tieto kroky deti precvičovali v programe Skicár. Oba programy však neboli pre deti dostatočne atraktívne. Neznázorňovali pohyb vecí, ktorý ich fascinoval, nemohli používať pečiatky. Preto sme zaradili do výučby program LogoMotion v ktorom sme kreslili, kopírovali a vytvárali jednoduché animácie a program Revelation Natural Art.
Práca s internetom
V tom to bloku sa deti oboznámili s internetom a jeho využitím. Vstup do tohto celku bol motivovaný ukážkami detských webových stránok, časopisov, televízie, hudby, obrázkov, fotografii. Deti sa oboznámili s písaním adresy webových stránok. V prvom ročníku deti dostávajú základy materinského jazyka, preto sme preferovali slovenské webové stránky. Keďže ich bolo veľmi málo a rôzne aplikácie boli na rôznych školských webových stránkach, snažili sme sa vytvoriť čo najviac hypertextových odkazov a detských webových stránok pre prvákov na našej školskej stránke. Žiaci poznali len málo písmen, takže písanie adries webových stránok sa nechávalo až na koniec školského roka. Prváci sa naučili za akých okolností mohli kliknúť a čo sa stane ak klikli nesprávne (šípka, ručička, krok späť). Využívali sme webové stránky vhodné pre mladší školský vek: www.alik.cz, www.bublina.sk, www.magimaxclub.sk. Na týchto webových stránkach sa deti naučili spúšťať omaľovánky, orientovať sa vo výbere jednoduchých hier, spoznávať pravidlá hier, prezeranie fotografií vo fotogalérii a iné. Adresu webových stránok napíše učiteľ. Žiaci, ktorí majú doma internet zvyčajne vedia napísať správnu. Zadávajú najmä www.superhry.cz, www.minihry.cz . Žiakov treba upozorniť na nevhodné hry, ku ktorým sa môžu dostať (brutálne hry a erotické hry).

Námety na vyučovanie

Práce detí

gabajová 2008