Druhý ročník

Na prvom stupni sa žiaci oboznamujú s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Nekladieme dôraz na zvládnutie a ovládanie aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré žiak môže využiť v každodenných činnostiach. Vyučovanie IV vychádza zo špecifík mladšiho školského veku. Námety na vyučovanie obsahujú pracovné listy pre žiakov. Cieľom pracovných listov je naučiť žiakov pracovať podľa vytvoreného postupu a zároveň si osvojiť "odborné počítačové výrazy". Aj pri počítačoch môžeme motivovať žiakov bábkou, didaktickými hrami, dramatizáciou. Je potrebné stanoviť cieľ vyučovacej hodiny, vybrať vhodné metódy a didaktické zásady. Po vysvetlení učiva a následnej samostatnej práci si každý žiak zaslúži pochvalu. Treba žiakov chváliť za obyčajné veci (pekná kresba, výborne zvolené farby). Na koniec vyučovacej hodiny zopakujeme spoločne so žiakmi čo sa naučili - kopírovať obrázok, ako postupovali, kam klikli, časti počítača...

Námety na vyučovanie

Projekty

gabajová 2008