Tretí ročník

Tretí ročník ZŠ je prelomovým ročníkom pre žiakov prvého stupňa. Žiaci už získali základy čítania, písania, počítania, ktoré je treba naďalej rozvíjať. Na týchto zručnostiach múže učiteľ informatickej výchovy stavať a v plnej miere ich využívať. Tretiaci sú zrelí na to, aby plnili príkazy a zadania učiteľa, pričom dokážu už dlhší čas samostatne pracovť. Ich tempo práce je rýchlejšie, pracujú presnejšie a vyhraňujú sa ich záujmy. Učia sa informácie vyhľadávať, spracovávať, triediť. Sú schopní zrealizovať malé projekty a prezentovať ich pred spolužiakmi.
V rámci vyučovania IV sme sa snažili využívať medzipredmetové vzťahy s prírodovedou, vlastivedou, slovenským jazykom, výtvarnou výchovou... Prostredníctvom jednoduchých aktiviít žiaci videli význam a zmysel nadobudnutých zručností na vyučovaní IV v bežnom živote.
Kým začneme pracovať s deťmi, mali by sme poznať niekoľko pravidiel práce a samozrejme pracovný poriadok v učebni IV. Niekoľko slov na začiatok. Pri písaní dokumentov je nutné poznať Zásady písania v textovom editore

Námety na vyučovanie


Projekty

gabajová 2008