Štvrtý ročník

Ovládanie práce s informačnými a komunikačnými technológiami patrí medzi nevyhnutnú výbavu moderného človeka. Súčasťou tejto výbavy sú aj kľúčové kompetencie. V súvislosti s informačnými kompetenciami sa podľa Tureka (Inovácie v didaktike) používajú dva pojmy: informačná gramotnosť a počítačová gramotnosť.
Počítačová gramotnosť zahŕňa:

  • poznať, rozumieť, a vedieť vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných technológií (harvér, softvér...),
  • používať osobný počítač a pracovať so súbormi údajov,
  • pracovať s textovým editorom,
  • tvoriť a pracovať s tabuľkami, grafmi a číselnými údajmi,
  • vytvárať a pracovať s databázami,
  • tvoriť prezentácie pomocou prezentačného softvéru,
  • získavať informácie a pracovať prostredníctvom PC.
Aby sa tieto kompetencie budovali správne, ich začiatok by mal byž už na prvom stupni ZŠ. Ak sa vyučuje IV od prvého ročníka, deti už vo štvrtom ročníku ZŠ nadobudnú slušnú počítačovú gramotnosť (poznajú pojmy, pracujú so súbormi, v textovom editore píšu, poznajú prezentačný softvér, pracujú s informáciami a PC). Všetky prvky zohľadňuje i Obsahový a Výkonný štandard: Čo by mali žiaci na prvom stupni zvládnuť

Námety na vyučovanie

Projekty

gabajová 2008