Anotácia
V projekte Moreplavci chceme v spolupráci s rodičmi vytvoriť priaznivé podmienky pre vstup detí do prvého ročníka. Rozvíjaním sociálnych zručností žiakov chceme aby sa naučili otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu. V súčasnom technickom svete je nutné naučiť žiakov využívať počítač pri vzdelávaní a samoštúdiu a zároveň ich oboznámiť s ohrozeniami, ktoré počítač a internet prinášajú. Moreplavci sa naučia bezpečne zaobchádzať s IKT, pričom spoznajú svoje vlastné schopnosti.

Cieľové skupiny
Žiaci prvého ročníka a ich rodičia.

Produkt
Webová stránka s hypertextovými odkazmi na vzdelávacie webové stránky.
On-line podporný materiál na vyučovanie matematiky.
Projekty a výstupy žiakov z jednotlivých aktivít
Ciele projektu
  • - Naučiť deti základom správania sa v novom kolektíve, v triede, v škole.
  • - Spríjemniť prváčikom chvíle prežité na vyučovaní a počas prestávok v škole.
  • - Rozvíjať IKT zručnosti detí mladšieho školského veku s možnosťou samoštúdia hrou.
  • - Zatraktívniť spôsob výučby v prvom ročníku základnej školy.
  • - Viesť žiakov k vlastnej tvorbe a aktivite.
  • - Prostredníctvom webovej stránky zapojiť do projektu rodičov a širokú verejnosť.
Doba trvania
Od septembra do júna v školskom roku 2009/2010.

Miesto realizácie
Základná škola Ulica mieru 1235, učebne informatiky, kmeňová trieda, okolie školy.