Metodická pomoc

Úloha:  Vedieť správne priradiť číslicu vyjadrujúcu počet predmetov v danej skupine. Myšou ťahaj číslicu vyjadrujúcu počet predmetov k skupine predstavujúcej daný počet.

Cieľ:  Deti majú vedieť zistiť počet predmetov danej skupiny a vedieť priradiť správne číslo k tejto skupine. Nadväzujú na matematické skúsenosti z predškolského veku, kde už spoznali čísla 1 až 5.

Práca s webovou stránkou nahrádza manipuláciu so skutočnými predmetmi a vedie k vytrvalosti pri riešení úloh. Odmena za správne vykonanú úlohu motivuje dieťa k usilovnosti.
1 / 7