Metodická pomoc

Úloha:  Vedieť doplniť také číslo na obrázok voza, tak aby reťazec bol pravdivý. Myšou ťahaj číslice na obrázky vozov.

Cieľ:  Deti si majú precvičiť a upevniť učivo o sčítaní a odčítaní v obore prirodzených čísel do 10. Počet správnych a neprávnych pokusov je zobrazovaný obrázkami.

Práca s webovou stránkou nahrádza písanie a výpočet príkladov na tabuľu a vedie k vytrvalosti pri riešení úloh. Odmena za správne vykonanú úlohu motivuje dieťa k usilovnosti.
1 / 2