ŠKOLA ORANGE PROJEKT AKTIVITY HLASOVANIE ROZPRÁVKY KONTAKT

Program "Školy pre budúcnosť" v rámci projektu Konta Orange n.f., podporuje nové a netradičné trendy vo vzdelávaní pri ktorých majú žiaci možnosť získať informácie a rozvíjať svoj talent iným spôsobom ako je na bežnom vyučovaní zvykom. Chceme aj my umožniť žiakom, aby ich vyučovanie bolo netradičné a aby sa škola otvorila nielen rodičom, ale i starým rodičom a verejnosti. Zapojením sa do projektu sa učitelia i žiaci môžu realizovať na vyučovaní i mimo školského prostredia. Pokúsime sa v roku 2007 spoločne s druhákmi, tretiakmi a ôsmakmi v regióne Bytča nájsť STRATENÉ ROZPRÁVKY.

Ciele projektu

Žiaci druhého, tretieho a ôsmeho ročníka spolu s učiteľmi, rodičmi a staršími spoluobčanmi chcú zachovať kultúrne dedičstvo regiónu v podobe rozprávok, ktoré získajú od starších spoluobčanov a budú tak pokračovať v šľapajách zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. Nájdené rozprávky budú prerozprávané na CD v slovenskom a anglickom jazyku. Súčasťou CD bude booklet, v ktorom budú rozprávky napísané a doplnené o omaľovánky. K jednotlivým rozprávkam si tretiaci vytvoria maňuškové divadlo, ktoré môžu využívať všetci žiaci školy. Vytvorené CD s rozprávkami bude slúžiť ako didaktická pomôcka na hodinách čítania a anglického jazyka pre žiakov ZŠ.

Čo chceme dosiahnuť a zmeniť

  1. Realizáciou projektu STRATENÉ ROZPRÁVKY chceme zmeniť spôsob učenia sa detí na vyučovaní čítania, vlastivedy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a angličtiny. Chceme, aby ich hodiny boli viac zážitkové a aby aj deti boli oveľa aktívnejšie na vyučovaní a podieľali sa tak na vlastnom rozvoji. Projekt im umožní získať vedomosti a zručnosti na vyučovaní atraktívnym spôsobom a učiteľ nebude autorita, ktorá im diktuje čo majú robiť, ale pomocník a organizátor vyučovania.
  2. Deťom z nevýhodného sociálneho prostredia a deťom s poruchami učenia chceme dať možnosť realizácie vo výtvarnej oblasti a podieľať sa na tvorbe didaktického materiálu z ktorým budú všetky deti z prvého stupňa mať možnosť pracovať na hodinách čítania a deti z druhého stupňa na hodinách anglického jazyka. Deťom so slabšieho sociálneho prostredia chceme vytvoriť také podmienky na hodinách, aby sa do školy tešili a aby boli hrdé na svoje vytvorené dielo – maňušky.
  3. Realizáciou projektu chceme ovplyvniť a zmeniť správanie sa mladej generácie k starším spoluobčanom. Na základe návštev a rozprávania starších občanov v škole, budú mať deti možnosť spoznať ich celoživotnú múdrosť, skúsenosti, hodnoty a spôsob života a môže sa rozvíjať medzigeneračný vzťah, ktorý vedie k úcte starším. Chcem, aby si deti začali starobu viac vážiť.
  4. Chceli by sme spríjemniť starším spoluobčanom jeseň života a dať im možnosť realizovať sa na pôde školy v úlohe poradcu a pomocníka.
  5. Projektom chceme zmeniť vzťahy nielen medzi žiakmi jednotlivých ročníkov, ale i medzi učiteľmi, rodičmi a širokou verejnosťou. Keďže na projekte budú pracovať deti rôznych vekových skupín, naučia sa zásady spolupráce na jednom produkte. Jedna skupina žiakov je závislá od druhej skupiny, pretože v projekte nadväzujú jednotlivé pracovné činnosti na seba, naučia sa pracovať v tíme.
  6. Projekt obsahuje aktivity, ktoré menia a rozvíjajú sociálne zručnosti, komunikačné schopnosti detí.


© Ľubica Gabajová 2007