Deti majú v prírodovedných predmetoch na prvom stupni ZŠ nadobudnúť a rozširovať poznatky spravidla priamou skúsenosťou v rozličných činnostiach. Na vyučovaní sa využívajú rôzne hry a situácie s ktorými sa môže žiak v bežnom živote stretnúť. Nikdy však nenahradia priamu skúsenosť a priame prežitie daného okamihu ako je to v realite. Prepojenie učenia sa s reálnym životom zabezpečuje získanie kvalitných vedomostí a zručností. Takéto prepojenie môžu zabezpečiť študijné výlety a exkurzie detí, ktoré priamo súvisia s učivom preberaným na vyučovaní. Pokiaľ sú doplnené výstižným vysvetlením pozorovaných javov a zhromažďovaním potrebného materiálu, je takéto poznávanie pre deti atraktívne a odnášajú si žiaci z takejto formy vyučovania zážitok. Ak si môžu miesto pozorovania a objekty pozorovania samy odfotiť a neskôr spracovať v počítači, rozvíjajú svoje vedomosti, zručnosti, myslenie a sebadôveru.

Študijné výlety zamerané na zber fotografického materiálu dávajú príležitosť nielen spoznať svoje okolie, ale aj rozprávať o ňom, učiť sa vyjadrovať, klásť otázky, diskutovať a tým si zapamätať preberané učivo, čo vedie ku skvalitneniu vyučovacieho procesu. Zároveň sa podieľajú na tvorbe materiálu pre žiakov základných škôl. Pri svojom skúmaní a bádaní využívajú svoje znalosti a zručnosti z viacerých predmetov, miznú tak hranice medzi jednotlivými predmetmi. Pokiaľ majú žiaci možnosť prezentovať svoje výsledky (na vyučovacích hodinách, na nástenkách, prípadne na WWW), pociťujú záujem okolia o svoju prácu, podporuje to ich sebavedomie a motivuje k ďalšej činnosti.