Úvod

Učiť predmet vlastiveda s nedostatkom obrazového materiálu, zaujímavých informácií je nemožné. Neustále hľadať a vystrihovať mapy, vlajky, znaky, erby, vyrábať slepé mapy, skenovať povesti zaberá učiteľom veľa času. Mnohí z nás nemajú skúsenosti z IKT a hľadáme čo najviac možností ako to neurobiť, ako neučiť v multimediálnej učební, ako nepoužívať projektor ... Skúsme však používať to, čo ponúka internet. Veľa obrázkov, veľa informácií a dúfajme, že si vyberieme pre vyučovanie také materiály, ktoré budú pre žiaka zaujímavé.

Mestá na Slovensku majú svoje vlastné web stránky na ktorých môžeme načerpať veľa informácií a obrazového materiálu. Vytvorená web stránka má slúžiť vyučujúcim na prvom stupni ZŠ. Je doplnkom k výučbe vlastivedy. Fotografie miest, obcí, prírodných rezervácií sú z fotogalérií rodičov a učiteľov na ZŠ Ulca mieru v Bytči. Aby naše deti zlepšili svoju digitálnu gramotnosť, pripravili sme pre nich veľa vlastivedných úloh, pri ktorých môžu informácie a fotografie vyhľadávať, triediť a pri tom využívať svoje zručnosti v oblasti IKT.

Obsah

Stránka obsahuje fotogalérie z miest, obcí, regiónov Slovenska, odkazy na web stránky miest a dedín, úlohy pre žiakov, vytvorené práce žiakov, fotogalériu z aktivít.

Projekt

Názov:Potulky po Slovensku
Cieľové skupiny: žiaci štvrtých až deviatych ročníkov
Cieľ projektu: S podporou IKT vytvoriť didaktický materiál na vyučovanie vlastivedy vo štvrtom ročníku. Naučiť sa vyhľadávať informácie, triediť ich, spoznať autorské práva, spoznať mestá Slovenska, erby, piesne, slová. Naučiť sa využívať internet pri domácej príprave a samostatnej práci.
Doba trvania: od novembra 2008 do júna 2009
Miesto realizácie: ZŠ Ulica mieru, špecializované učebne HV, VV, TV, IV, Oravský hrad
Predmety: slovenský jazyk, sloh, vlastiveda, výtvarná výchova, informatická výchova, hudobná výchova, telesná výchova, informatika

Aktivity:

 1. Vyhľadávanie informácií o mestách Slovenska (encyklopédie, internet, internetová encyklopédia Wikipédia, učebnice, knihy)
 2. Triedenie informácií
 3. Spracovanie informácií - prepis do textového editora
 4. Vyhľadávanie vhodných obrázkov a fotografií
 5. Vkladanie textu a fotografií do prezentácie v PowerPointe
 6. Oboznámenie sa s autorskými právami
 7. Vkladanie nahratého textu do prezentácie
 8. Spracovanie prezentácie do multimediálneho CD
 9. Vypaľovanie CD
 10. Prezentovanie CD
 11. Vyhľadávanie nárečových slov zo Západného, Stredného a Východného Slovenska
 12. Prepis slov a ich význam do textového editora
 13. Vytvorenie malého nárečového slovníka na web stránke
 14. Spev a nahrávanie piesní zo Západného, Východného a Stredného Slovenska
 15. Umiestnenie nahratých piesní na web stránku
 16. Nácvik tancov z Východného, Západného, Stredného Slovenska
 17. Kreslenie erbov miest
 18. Umiestnenie erbov na webovú stránku
 19. Exkurzia - Oravský hrad, priehrada