Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojho okolia, obce, regiónu, kraja a celej vlasti. V 2. ročníku je zameraná na bezprostredné okolie žiaka a na obec, v ktorej dieťa žije, resp. navštevuje školu. Obsahovo je naplnená poznávaním, pozorovaním a hodnotením života rodnej obce.

Webová stránka vlastiveda 2 obsahuje podporný materiál na výučbu v druhom ročníku pre obec Bytča. Nachádzajú sa tu pracovné listy k jednotlivým tematickým celkom, fotogaléria obce, odkazy na zaujímavé stránky o našej obci, videá. Má slúžiť nielen učiteľovi pri výklade a opakovaní, ale aj žiakom pri domácej príprave a rodičom ako zdroj prípravy na vyučovanie.